Sveikatos Teisės Institutas (STI)

EnglishLithuanianRussian
EnglishLithuanianRussian

Kodėl siūloma keisti Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles?

Visuomenėje yra daug nerimo dėl ketinimų reformuoti tarptautinio lygio ekstremalių situacijų valdymą, už kurį šiuo metu yra atsakinga Pasaulio sveikatos organizacija (PSO)
Oficialus sistemos reformos motyvas yra savalaikių ir tinkamų valstybių, visų pirma Kinijos, veiksmų, siekiant užkardyti kvėpavimo takų ligą COVID-19, kurią sukelia virusas SARS-CoV-2 plitimą, stoka.

 

Reformos kritikai joje įžvelgia norą pasinaudojant nesėkmingu pandemijos valdymu sustiprinti PSO politinę galią šiai organizacijai priklausančių šalių narių suvereniteto sąskaita, dar labiau apribojant šalių narių savarankiškumą priimant sprendimus visuomenės sveikatos apsaugos srityje.

Kalbant apie tarptautinio lygio ekstremalių situacijų valdymo reformą reikia pastebėti, jog šioje srityje yra dvi paralelinės iniciatyvos, kurios visuomenėje yra maišomos.

Pirmiausia, yra PSO koridoriuose užgimusi idėja, jog reikalingas privalomojo pobūdžio (tarptautinės teisės) instrumentas, skirtas reguliuoti globalų atsaką į pandemiją. Šią iniciatyvą reikia skirti nuo JAV pasiūlymo keisti Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles (toliau – TSPT).

Nors šiomis iniciatyvomis iš esmės siekiama tų pačių tikslų, jos nėra tapačios, nes įjungiamas skirtingas sprendimų priėmimo mechanizmas, kuris lems ir tai, kas ir kokiomis sąlygomis nacionaliniu lygmeniu priims sprendimus dėl šių iniciatyvų. Kitaip tariant, lems skirtingą nacionalinių valstybių laisvės priimti ar atmesti siūlomus sprendimus apimtį.

Šių iniciatyvų painiojimas atsiranda dėl joms apibūdinti naudojamo identiško žodyno: darbinis būsimos PSO pandemijos konvencijos pavadinimas yra “PSO konvencija, susitarimas ar kitas tarptautinis dokumentas dėl pandemijų prevencijos, pasirengimo ir reagavimo į jas” (“WHO convention, agreement or other international instrument on pandemic prevention, preparedness and response”),[1] o štai JAV pasiūlymai keisti TSPT PSO Generalinio sekretoriaus buvo įtraukti į būsimos PSO Asamblėjos darbotvarkę pavadinimu “PSO pasirengimo ekstremalioms situacijoms ir reagavimo į jas stiprinimas. Pasiūlymas dėl Tarptautinių sveikatos taisyklių (2005 m.) pakeitimų” (“Strengthening WHO preparedness for and response to health emergencies. Proposal for amendments to the International  Health Regulations (2005)”.[2]

PSO konvencijos idėja gimė septyniasdešimt ketvirtojoje Pasaulio sveikatos asamblėjoje, vykusioje 2021 m. gegužės 24–31 d., kada buvo priimta rezoliucija Nr. 74.7 „PSO pasirengimo ir reagavimo į ekstremalias sveikatos apsaugos situacijas stiprinimas” (2020 m. gegužės 31 d.).[3]

Jos pagrindu buvo įsteigta buvo įsteigta valstybių narių darbo grupė PSO pasirengimo ir reagavimo į ekstremalias sveikatos apsaugos situacijas stiprinimo klausimais.[4] Be kitų narių, jai priklausė ir JAV. Šiai darbo grupei buvo patikėta įvertinti PSO pandemijos konvencijos, susitarimo ar kitokio tarptautinio instrumento poreikį ir šiuo klausimu pateikti ataskaitą Pasaulio sveikatos organizacijos antrojoje specialiojoje sesijoje. (PSO Asamblėjos 2021 m. gegužės 31 d.  sprendimas Nr. 74(16).

2021 m. lapkričio 28 – gruodžio 1 d. vykusioje Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) antrojoje specialiojoje sesijoje, išklausius minėtos darbo grupės ataskaitą, buvo priimtas sprendimas inicijuoti tarptautinio instrumento, skirto pandemijų prevencijai, pasirengimui reaguoti ir atsakui į jas, parengimą.[5]

 Apie taip vadinamą PSO konvenciją dėl pandemijos rašiau anksčiau.

Toje pačioje antrojoje specialiojoje PSO Asamblėjos sesijoje buvo išsakytas ir Jungtinių Amerikos Valstijų, kuri priklausė darbo grupei ir rengė jos ataskaitą, pasiūlymas nelaukiant PSO pandemijos konvencijos priėmimo, jau dabar imtis priemonių stiprinti PSO galias valdant tarptautinio lygio ekstremaliąsias situacijas.

 JAV atstovas PSO sesijoje 2021 m. gruodžio 1 d. kalbėjo, jog  “COVID-19 aukų skaičius grindžia kolektyvinių veiksmų būtinybę <…> ir jų skubumą”. Jis taip pat pareiškė, jog “JAV yra įsipareigojusios bendradarbiauti, jog būtų vykdomos darbo grupės rekomendacijos, įskaitant ir naujos PSO konvencijos, susitarimo ar kito instrumento parengimą, o taip pat siekti, jog būtų padaryti tikslingi Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių  (2005) siekiant padidinti jų veiksmingumą ir operatyvumą.” [6][7]

 Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės (toliau TSPT) (2005) yra JTO formate priimta tarptautinė sutartis, kurios tikslas “sustabdyti, kontroliuoti ligos plitimą tarptautiniu mastu, apsaugoti nuo to ir užtikrinti visuomenės sveikatos institucijų reagavimą tiek, kiek tai atitiktų ir ribotų riziką visuomenės sveikatai ir be reikalo netrukdytų tarptautinio vežimo ir prekybos.”[8] Jos pagrindu, bendradarbiaujant šalims narėms, vyksta koordinuotas atsakas į užkrečiamų ligų plitimą tarptautiniu mastu. Šios sutarties pagrindu PSO Generalinis direktorius turi teisę pagal TSPT numatytą procedūrą (49 str.) nustatyti tarptautinio lygio ekstremalią situaciją ar ją pabaigti (12 str.), leisti laikinąsias (15 str.) arba parengti nuolatines (16 str.) rekomendacijas ekstremaliai situacijai suvaldyti.[9]

Pagal TSPT  48 str. iš TSPT ekspertų sąrašo yra sudaromas Ekstremalių situacijų komitetas, kuris teikia savo nuomonę PSO generaliniam direktoriui apie tai, ar įvykis kelia tarptautinio masto riziką visuomenės sveikatai, dėl tarptautinio masto ekstremalios visuomenės sveikatai situacijos pabaigos ir pasiūlytų laikinų rekomendacijų išleidimo, pakeitimo, pratęsimo ar nutraukimo.

Prie šios tarptautinės sutarties yra prisijungusi ir Lietuva.[10]

Pagal TSPT 55 str. 1. dalį  bet kuri valstybė Šalis gali inicijuoti šios tarptautinės sutarties pakeitimus, kurie turi būti apsvarstyti Sveikatos asamblėjoje. [11] Gavęs šalies narės pasiūlymus sutarties keitimui Generalinis direktorius privalo išsiuntinėti bet kokio siūlomo pakeitimo tekstą visoms valstybėms Šalims, tai padarant likus mažiausiai keturiems mėnesiams iki Sveikatos asamblėjos, kurioje jis siūlomas svarstyti.[12]

2022 m. sausio 18 d., JAV nuolatinė atstovybė prie JTO  kreipėsi su laišku į PSO[13] ir, remdamasi sutarties keitimo iniciatyvos teise,  pasiūlė padaryti atitinkamus TSPT pakeitimus. PSO generalinis direktorius 2022 m. sausio 20 d. išsiuntinėjo siūlomų pakeitimų tekstą visoms valstybėms narėms, o 2022 m. balandžio 12 d. pateikė JAV pasiūlymus  svarstyti septyniasdešimt penktojoje PSO asamblėjoje (darbotvarkės 16.2 punktas: “PSO pasirengimo ir reagavimo į ekstremalias situacijas sveikatos srityje stiprinimas”).[14]

 JAV pateiktuose TSPT pakeitimuose yra siūloma nustatyti:

  •  jog šalių narių gebėjimai  aptikti, įvertinti, registruoti pavojingų užkrečiamų ligų įvykius  (toliau – įvykius) ir pranešti apie juos PSO būtų periodiškai vertinami pagal taisyklėse nustatytą universalų mechanizmą. (5 str. pakeitimas);
  • kad įvykis, galintis sukelti tarptautinio masto ekstremaliąją visuomenės sveikatai situaciją,  būtų įvertintas per 48 valandas (6 str. pakeitimas);
  • kad nustatyta tvarka pranešus PSO apie įvykį, PSO būtų perduota su tuo įvykiu susijusi genetinės sekos informacija (6 str. pakeitimas);
  • kad būtų atsisakyta reikalavimo, jog iš nepriklausomo šaltinio gavus pranešimą apie įvykį, PSO, prieš imdamasi bet kokių veiksmų, pasikonsultuotų su valstybe Šalimi, kurios teritorijoje tariamai įvyko tas įvykis ir gautų jos patvirtinimą taisyklėse nustatyta tvareka  (9 str. pakeitimas);
  • kad šaliai, kurioje identifikuotas įvykis, per nustatytą laiką atsisakius PSO pasiūlymo bendradarbiauti, PSO privalės pasidalinti turima informacija apie įvykį su kitomis valstybėmis (10 str. pakeitimas);
  • kad PSO spręs, ar būtina apie įvykį gautą informaciją perduoti kitoms šalims narėms (11 str. pakeitimas);
  • kad PSO gali nustatyti ne tik tarptautinio, bet ir regioninio, masto ekstremalios visuomenės sveikatai situaciją (suteikiant tokią galią PSO regiono direktoriui ir galimybę teikti regiono valstybėms reikiamas instrukcijas) bei paskelbti tarpinį visuomenės sveikatos perspėjimą (kai įvykis neatitinka tarptautinio masto ekstremalios situacijos visuomenės sveikatos srityje kriterijų, tačiau PSO generalinio direktoriaus nomone, jis reikalauja padidinto tarptautinio budrumo ir galimo reagavimo) (12 str. pakeitimas);
  • kad ne valstybės prašymu, o PSO inciatyva, yra siūloma pagalba reaguojant į riziką visuomenės sveikatai ir į kitus įvykius, o tai pat sprendžiant tarptautinio masto ekstremaliąją  visuomenės sveikatai situaciją;
  • kad PSO siūlomą pagalbą šalis turi arba priimti arba atmesti per 48 valandas, o jei toks PSO pasiūlymas atmetamas, yra privaloma nurodyti atmetimo priežastis. (13 str. pakeitimas);
  • įsteigti visiškai naują instituciją – Atitikties (Compliance) komitetą, kuris vertintų PSO ir valstybių narių pateiktą informaciją, susijusią su TSPT nustatytų įsipareigojimų laikymusi; atliktų taisyklių laikymosi stebėseną ir skatintų jų laikymąsi,  konsultuodamas šalis nares ir teikdamas joms pagalbą. Komitetas, sudarytas iš valstybių deleguotų ekspertų, galėtų reikalauti iš šalių narių papildomos informacijos, ją rinkti valstybių narių teritorijoje, įvertinti ir teikti rekomendacijas PSO dėl šalies įsipareigojimų vykdymo.

Septyniasdešimt penktoji PSO asamblėja vyks Ženevoje gegužės 22 – 28 dienomis[15] Į jos darbotvarkę yra įtrauktas TSPT keitimo klausimas (A75/18) [16]

 Jei JAV siūlomi TSPT pakeitimai PSO asamblėjoje bus priimti, pagal TSPT 53 str. 3 d. jie įsigalios visoms valstybėms Šalims pagal taisykles, nustatytas PSO konstitucijos 22 straipsnyje ir šių Taisyklių 59–64 straipsniuose.

PSO konstitucijos 22 str.  numato, jog “Pagal 21 straipsnį priimti reglamentai įsigalioja visiems narėms tinkamai pranešus apie jų priėmimą Sveikatos apsaugos ministerijai. asamblėja, išskyrus tas nares, kurios gali pranešti generaliniam direktoriui apie atmetimą arba išlygas per pranešime nurodytą laikotarpį”[17]

Kitaip tariant, PSO Asamblėjoje priimti TPST pakeitimai įsigalios šalims narėms automatiškai, nebent per Taisyklėse nustatytą terminą šalis narė praneš PSO Generaliniam sekretoriui apie pakeitimų atmetimą arba išlygos padarymą.

 Šiuo metu TSP Taisyklių 59 str. 1 d. numato 18 mėnesių laikotarpį pakeitimams atmesti ar išlygoms padaryti nuo tos dienos, kai Generalinis direktorius praneša, kad Sveikatos asamblėja priėmė Taisyklių pakeitimus.[18] Pagal TSPT nustatytą mechanizmą, bet koks Generalinio direktoriaus gautas atmetimas ar išlyga pasibaigus tam laikotarpiui negalioja.

Beje, JAV siūlo trumpinti šį laikotarpį iki šešių mėnesių.[19]

Jei šalis per nustatytą laiką neatmes pakeitimų arba nepateiks išlygų, TSPT pakeitimai įsigalios po šešių mėnesių nuo termino atmesti ar pateikti išlygas pabaigos (TSPT 59 str. 2 d.)

Apibendrinant, galime išryškinti kelis esminius skirtumus tarp PSO pandemijos konvencijos iniciatyvos ir JAV pasiūlymo keisti TSPT.

PSO pandemijos konvencija inicijuojama remiantis PSO Konstitucijos 19 str., o štai JAV pasiūlymas keisti TSPT kyla iš PSO konvencijos 21 str., kuriuo remiantis ir buvo priimtos TSPT. Pagal PSO Konstitucijos 19 str. tam, kad parengta konvencija būtų patvirtinta, reikia jog PSO Asamblėjos posėdyje jai pritartų du trečdaliai balsų. Konvencija įsigalios konkrečiai valstybei narei tik tada, kai ji priims konvenciją pagal jos Konstitucijoje numatytą procesą.

Pagal PSO konvencijos 21 str. įtvirtintą teisinį rėžimą, PSO Asamblėja tam tikrose srityse gali priimti tarptautines taisykles. Skirtingai negu priimant konvenciją, taisyklių  pagal šį straipsnį priėmimui  nėra taikomas kvalifikuotos daugumos reikalavimas, t.y. joms priimti pakanka paprastos balsų daugumos.

PSO pandemijos konvencija, jei bus patvirtinta PSO Asamblėjoje, šalims pilna apimtimi įsigalios tik tada, kai praeis ratifikacijos procesą, t.y. kai dėl jų balsuos ir jas patvirtins įstatymų leidžiamieji organai (nacionaliniai parlamentai). O štai JAV siūlomi TSP taisyklių pakeitimai įsigalios automatiškai, jei prieštaravimo dėl jų per nustatytą terminą nepareikš šalių vykdomosios valdžios organai (Vyriausybės vardu veikiančios institucijos – užsienio reikalų ministerija arba šalies atstovybė prie JT).

Vertinant pateiktų pasiūlymų formą ir turinį (pasiūlymai riboja šalių narių suverenumą, suteikia PSO minkštąją galią per Atitikties komitetą daryti šalims narėms politinį spaudimą), darytina išvada, kad ši JAV iniciatyva duotuoju momentu kelia kur kas didesnę grėsmę demokratijai ir šalių suverenitetui, negu PSO pandemijos konvencijos iniciatyva

JAV pasiūlymai, manytina, yra tik etapas į PSO pandemijos konvencijos priėmimą. Tačiau, jei PSO Asamblėjoje dėl kvalifikuotos balsų daugumos reikalavimo nepavyktų priimti PSO pandemijos konvencijos, tam tikros ja ketinamos įtvirtinti nuostatos bus įgyvendintos per TSP taisyklių pakeitimus.

Kitaip tariant, JAV iniciatyva yra ne kas kita, kaip būdas apsidrausti, kad tarptautinio lygio ekstremalių situacijų valdymo reforma įvyktų.

[1] https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHASSA2/SSA2(5)-en.pdf

[2] https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_18-en.pdf

[3] https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_R7-en.pdf

[4] Member States Working Group on Strengthening WHO Preparedness and Response to Health Emergencies, which is open to all Member States

[5] https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHASSA2/SSA2(5)-en.pdf

[6] The representative of the UNITED STATES OF AMERICA said the COVID-19 death toll explained the urgency of collective action, including the ambitious targets set by President Biden to support WHO’s goal of ensuring that at least 70% of the world’s population were vaccinated by mid2022. His Government, which had undertaken to provide 1.2 billion COVID-19 vaccine doses to those in greatest need, had already provided 260 million doses to 110 countries, and was joining key partners to support frontline health care workers. It was also committed to working with Member States to take forward the recommendations of the Working Group, including on developing a new WHO convention, agreement or other international instrument, and making targeted amendments to the International Health Regulations (2005) to improve their effectiveness and agility.

[7] Iš PSO Antrosios specialiosios sesijos, vykusios 2021 m. lapkričio 28 – gruodžio 1 d. Ženevoje, Sprendimų Protokolo (p. 31)

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHASS2-REC1/WHASS2_REC1-en.pdf#page=17

[8] Taisyklių 2 str. Tikslas ir taikymo sritis.

[9] Pagal TSPT 15str. 2 d., Laikinosios rekomendacijos gali apimti sveikatos priežiūros priemones, kurios susijusios su asmenimis, bagažu, kroviniais, konteineriais, transporto priemonėmis, prekėmis ir (arba) pašto siuntomis ir kurias turėtų įgyvendinti ta valstybė Šalis, kurioje kyla tarptautinio masto ekstremali visuomenės sveikatai situacija, arba kitos valstybės Šalys, kad būtų sumažintas ligos plitimas tarptautiniu mastu ir išvengta nereikalingo trukdymo tarptautiniam vežimui. Pagal TSPT 16 str., nuolatines atitinkamų sveikatos priežiūros priemonių rekomendacijas, kurios turėtų būti taikomos nuolat arba periodiškai, Valstybės Šalys gali taikyti asmenims, bagažui, kroviniams, konteineriams, transporto priemonėms, prekėms ir (arba) pašto siuntoms, kai kyla specifinė, besitęsianti rizika visuomenės sveikatai, kad būtų apribotas ligos plitimas tarptautiniu mastu ir išvengta nereikalingo trukdymo tarptautiniam vežimui.

[10] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/214bd130511811e5a4ad9dd3e7d17706

[11] 1. Bet kuri valstybė Šalis arba Generalinis direktorius gali siūlyti šių Taisyklių pakeitimus. Tokių pakeitimų pasiūlymai pateikiami apsvarstyti Sveikatos asamblėjai.

[12]  TSPT 55 str. 2 d.

[13] https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_18-en.pdf?fbclid=IwAR0coDTJZP8ML-3nuiWpHi3xQZccgERs7ZwvvT1s1JriMl2f8uBep3TXja0

[14]  HYPERLINK „https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_18-en.pdf?fbclid=IwAR0coDTJZP8ML-3nuiWpHi3xQZccgERs7ZwvvT1s1JriMl2f8uBep3TXja0″Strengthening WHO preparedness for and response to health emergencies – Proposal for amendments to the International Health Regulations (2005)

[15] World Health Assembly (who.int)

[16] WHA75 (who.int)

[17] https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1

[18] 1. Laikotarpis, nustatytas vykdant PSO konstitucijos 22 straipsnio reikalavimus šioms Taisyklėms atmesti ar jų išlygoms arba pakeitimams, yra 18 mėnesių nuo tos dienos, kai Generalinis direktorius praneša, kad Sveikatos asamblėja priėmė šias Taisykles arba jų pakeitimus. Bet koks Generalinio direktoriaus gautas atmetimas ar išlyga pasibaigus tam laikotarpiui negalioja.

 

[19] 59 str. Keitimas: “ 1 bis. The period provided in execution of Article 22 of the Constitution of WHO for rejection of, or reservation to, an amendment to these Regulations shall be six months from the date of the notification by the Director-General of the adoption of an amendment to these Regulations by the Health Assembly. Any rejection or reservation received by the Director-General after the expiry of that period shall have no effect.”

[1] Konvencijos 11 str. 1 d. numato, kad „Kiekvienas turi teisę į taikių susirinkimų laisvę, taip pat laisvę jungtis į asociacijas kartu su kitais, įskaitant teisę steigti ir stoti į profesines sąjungas savo interesams ginti.“ Konvencija taip pat numato, kad teisė gali būti ribojama tik atitinkamu teisės aktu, jei toks ribojimas yra būtinas demokratinėje visuomenėje dėl valstybės saugumo ar visuomenės apsaugos, siekiant užkirsti kelią viešosios tvarkos pažeidimams ar nusikaltimams, apsaugoti žmonių sveikatą ar moralę arba kitų asmenų teises ir laisves.

[2] Konvencijos 15 str. 3 d. „Kiekviena Aukštoji Susitarančioji Šalis, besinaudojanti šia teise nukrypti nuo įsipareigojimų, privalo išsamiai informuoti Europos Tarybos Generalinį Sekretorių apie priemones, kurių ji ėmėsi, ir apie tokių priemonių ištakas ir motyvus. Ji taip pat turi informuoti Europos Tarybos Generalinį Sekretorių, nuo kokios datos šios priemonės neteko galios ir Konvencijos nuostatos vėl buvo imtos visapusiškai įgyvendinti.“

© Visos autorių teisės priklauso Sveikatos teisės institutui. Be sveikatos teisės instituto atskiro leidimo draudžiama skelbti, atgaminti, platinti ar bet kokiu kitu būdu panaudoti šią informaciją.

NAUDINGOS NUORODOS

NAUDINGOS NUORODOS