Sveikatos Teisės Institutas (STI)

EnglishLithuanianRussian
EnglishLithuanianRussian

Privatumo politika

VŠĮ „Sveikatos teisės institutas”
PRIVATUMO POLITIKA
 1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Mes vertiname Jūsų pasitikėjimą ir siekiame užtikrinti tinkamą Jūsų asmens duomenų apsaugą. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir įsipareigojame Jūsų asmens duomenis teisėtai tvarkyti ir saugoti laikantis visų teisės aktuose nustatytų reikalavimų, įskaitant ir Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (toliau – BDAR).

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip VŠĮ „Sveikatos teisės institutas“ (toliau – STI), tvarko Jūsų asmens duomenis gautus: STI vykdant informacijos apie Covid-19 pandemiją sklaidą, visuomenės informavimo veiklą; renkant informaciją apie pasireiškusias nepageidaujamas reakcijas į Covid-19 vakciną; viešinant deklaraciją dėl kovos prieš Covid-19 priemones; organizuojant renginius ir konferencijas; siekiant didinti STI žinomumą; siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp STI ir kontrahentų; Jums teikiant užklausas, paramą STI ir kt. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenys tvarko STI, vadinami Duomenų subjektais.

 1. Apie STI

STI reiškia VŠĮ „Sveikatos teisės institutas“, juridinio asmens kodas 305838238, buveinė adresu Ulonų g. 5-303, Vilnius, Lietuvos Respublika. Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais info@sti.lt.

Taip pat, galite kreiptis į STI duomenų apsaugos pareigūną el. paštu justas.sakavičius@prolaw.lt

 1. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia STI apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, specialių kategorijų asmens duomenis (sveikatos duomenys) ir kt., kurią apie Duomenų subjektus STI renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su STI nurodytų tikslų.

 1. Informacijos sklaida, visuomenės informavimas ir pasiūlymų pateikimas

STI yra viešoji įstaiga, kurios pagrindiniai tikslai yra pilietinis ugdymas, socialinė apsauga, žmogaus ir pilietinių teisių apsauga ir gynimas, teisinių procesų inicijavimas, bendrieji patarimai ir konsultacijos ir kt.

STI misija – teikiant argumentus ir pasiūlymus valdžios institucijoms bei šviečiant ir telkiant visuomenę siekti, kad Covid-19 infekcijos protrūkio valdymas vadovautųsi konstituciniais teisinės valstybės, demokratijos ir prigimtinių žmogaus teisių apsaugos principais, nepagrįstai neribotų fizinių ir juridinių asmenų laisvės, užtikrintų laisvą mokslinę diskusiją ir stengtųsi subalansuoti mokslo pasiekimus ir tautos (visuomenės) valią.

Taip pat STI vienu iš tikslų yra ir asmenų pažeistų teisių gynimas bei teisinių procesų inicijavimas. Tuo tikslu, su asmens sutikimu, STI gali rinkti reikiamus tokiems procesams asmens duomenis, juos panaudoti minėtų procesų eigai. Duomenys gali būti renkami el. pašto, socialinių tinklų pagalba ar kitomis teisėtomis priemonėmis.

Vykdant STI misiją ir tikslus, STI vykdo informacijos apie Covid-19 sklaidą, informuoja visuomenę apie Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės institucijų priimtus sprendimus, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl taikomų Lietuvos Respublikos priemonių kovai su Covid-19 pandemija ir kt.

Neretai, STI, vykdydami aukščiau nurodytą veiklą, paviešina konkrečių autorių straipsnius, pasiūlymus, išvadas ir kitą kūrybinę, edukacinę medžiagą.

Tokiu atveju, STI tvarko ir paviešina tokių asmenų vardą, pavardę, atvaizdą, balsą, sukurtą turinį (straipsnis, filmas, pasiūlymas, išvada ir kt.). STI taip pat tvarko ir tokio asmens kontaktinius duomenis.

Visi surinkti asmens duomenys yra tvarkomi asmens sutikimo pagrindu, t. y. asmens duomenys ir straipsniai, filmai, pasiūlymai, išvados ir kt. yra paviešinami tik gavus asmens sutikimą (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Tais atvejais, kai aukščiau nurodytuose naujienose, straipsniuose, pasiūlymuose ir išvadose yra pateikti kitų asmenų duomenys, STI šiuos asmens duomenis tvarko STI teisėto intereso vykdyti informacijos sklaidą, visuomenės viešinimo veiklą, taip pat visuomenės teisėto intereso žinoti apie taikomas valstybės institucijų priemones kovai su Covid-19 pandemija pagrindais (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

STI taip pat gali tvarkyti trečiųjų asmenų vardą, pavardę, kitus duomenis nurodytus STI ar kitų asmenų turinyje.

Visi asmens duomenys yra tvarkomi ir viešinami tol, kol yra poreikis viešinti duomenis ir informaciją dėl Covid-19 infekcijos protrūkio, tačiau ne ilgiau nei 5 metai nuo duomenų tvarkymo pradžios.

 1. Deklaracija dėl kovos su Covid-19 priemonių

STI suteikia teisę ir galimybę visiems prisijungti prie STI vykdomos misijos ir pasirašyti STI deklaraciją dėl kovos su Covid-19 priemonių.

Prisijungimui prie Deklaracijos dėl kovos su Covid-19 priemonėmis, STI yra būtina tvarkyti Deklaraciją pasirašančių asmenų vardą, pavardę, el. paštą ir sritį, kurioje asmuo dirba.

Šių asmenų duomenys yra tvarkomi asmens sutikimo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Asmuo taip pat gali sutikti, kad jo asmens duomenys (vardas, pavardė ir sritis, kurioje dirba) būtų paviešinti skiltyje, kurioje STI viešina asmenis pasirašiusius Deklaraciją.

Asmens duomenys yra tvarkomi 1 metus nuo Deklaracijos pasirašymo dienos.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, pateikti prašymą, jog nebūtų viešinami Jūsų asmens duomenys. Jūsų prašymas ar sutikimo atšaukimas nesukels Jums jokių neigiamų pasekmių.

 1. Renginių ir konferencijų organizavimas

Vykdydami STI misiją ir informacijos sklaidą, visuomenės informavimo sklaidą, STI tuo pačiu organizuoja renginius ir įvairias konferencijas temomis, susijusiomis su Covid-19 pandemija ir kt.

Organizuojant renginį ar konferenciją, STI yra būtina tvarkyti lektorių (pranešėjų) ir dalyvių asmens duomenis.

STI tvarko tokius lektorių (pranešėjų) asmens duomenis: vardas, pavardė, profesinė veikla (darbovietė), kontaktiniai duomenys (el. paštas, tel. numeris), pranešimo turinys.

STI dalyvių tvarko tokius asmens duomenis: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (el. paštas, tel. numeris).

Visi asmens duomenys yra tvarkomi sudarytos sutarties su asmeniui (dėl pranešimo skaitymo ar dalyvavimo renginyje, konferencijoje) pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

Asmens duomenys yra tvarkomi 3 mėnesius nuo konkretaus renginio ar konferencijos pabaigos.

Tokiais atvejais, kai dalyvavimui renginyje ar konferencijoje nereikalinga dalyvio registracija, STI netvarko renginio ar konferencijos dalyvio asmens duomenų.

 1. Nepriklausomo tyrimo dėl Covid-19 vakcinų šalutinio poveikio atlikimas

Atsižvelgiant į STI misiją ir tikslus ir atsižvelgiant į tai, jog galimai nėra renkami duomenys apie Covid-19 vakcinų šalutinį poveikį, STI nusprendė atlikti nepriklausomą tyrimą ir išanalizuoti galimus Covid-19 vakcinos šalutinius poveikius, pateikti statistiką ir duomenų analizę visuomenei.

Nepriklausomam tyrimui atlikti, STI renka ir tvarko duomenis asmenų, kuriems galimai pasireiškė Covid-19 vakcinos šalutinis poveikis

STI, siekdami atlikti nepriklausomą tyrimą, tvarko šio asmens vardą, pavardę, amžių, ūgį, svorį, kontaktinius duomenis (el. paštas, tel. numeris), specialių kategorijų asmens duomenis (pasireiškęs šalutinis poveikis, asmens būklė, suleista Covid-19 vakcina, vartojami medikamentai ir kita informacija, kurią pasirenka pateikti asmuo).

Visi asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais pateikiant užpildytą anketą (pranešimą) STI, pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Pabrėžiame, jog Jūsų nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys) yra tvarkomi tik tam, kad galėtume įsitikinti pateiktos informacijos tikslumu, patikrinti ar papildyti pateiktą informaciją.

Nepriklausomas duomenų apie Covid-19 vakcinų šalutinį poveikį tyrimas yra atliekamas neidentifikuojant konkretaus asmens, o tik analizuojant, sisteminant pateiktus specialių kategorijų asmens duomenis.

Atlikto nepriklausomo tyrimo išvados bus pateiktos visuomenei susipažinti. Jūsų asmens duomenys bet  kokiu atveju nebus atskleidžiami visuomenei.

Jūs bet kuriuo metu turite teisę atšaukti savo sutikimą ir pareikalauti, kad STI nutrauktų Jūsų asmens duomenų tvarkymą nepriklausomo tyrimo apie Covid-19 vakcinų šalutinį poveikį vykdymo tikslu. Teisę atšaukti sutikimą galite įgyvendinti, susisiekdami su mumis nurodytu el. paštu. Dėl sutikimo atšaukimo nepatirsite jokių neigiamų pasekmių.

Tais atvejais, kai anketą (pranešimą) pateikia mirusio asmens giminaitis, vaiko įstatyminis atstovas (tėvai), STI tvarko tokių asmenų vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (el. paštas, tel. numeris) ir duomenis apie sąsają su asmeniu, kuriam galimai pasireiškė Covid-19 vakcinos šalutinis poveikis.

Nepriklausomam tyrimui atlikti ir siekiant atskirais atvejais papildyti pateiktą informaciją asmens Covid-19 anketoje (pranešime), STI gali tvarkyti ir asmens, kuris pateikė Covid-19 anketą, gydančiojo gydytojo asmens duomenis (vardas, pavardė, tel. numeris, el. paštas ir darbovietė).

Šie asmens duomenys yra tvarkomi STI teisėto intereso užtikrinti nepriklausomo tyrimo objektyvumą ir tikslumą pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Asmenį gydančiojo gydytojo asmens duomenys nėra viešinami ir niekam neteikiami.

Visi asmens duomenys yra tvarkomi vienerius metus nuo duomenų surinkimo.

 1. STI žinomumo didinimas (informacijos talpinimas interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose)

STI, siekdama viešinti vykdomą veiklą, gali pasidalinti akimirkomis iš STI organizuotų renginių ir konferencijų. Taip pat, STI kuria ir viešina edukacinio pobūdžio vaizdo įrašus, kuriuose taip pat pristatoma ir STI veikla.

Šiuo tikslu, STI gali tvarkyti asmens vardą, pavardę, atvaizdą ir balsą, informaciją apie profesinę veiklą (darbovietę).  

Asmens duomenys gali būti paviešinti STI sukurtuose vaizdo įrašuose, nuotraukose iš renginių ar konferencijų ir kt.

Visi asmens duomenys yra tvarkomi ir paviešinami Jūsų sutikimo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Asmens duomenys yra tvarkomi 2 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos.

Jūsų asmens duomenys gali būti paviešinti STI interneto svetainėje www.sti.lt, socialiniuose tinkluose.

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų viešinimo. Teisę atšaukti sutikimą galite įgyvendinti, susisiekdami su mumis nurodytu el. paštu. Dėl sutikimo atšaukimo nepatirsite jokių neigiamų pasekmių.

 1. STI sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymas

Siekiant savo teisėto intereso (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)) užtikrinti STI sutarčių, sudarytų su kontrahentais juridiniais asmenimis, vykdymą, STI tvarko tokius šių asmenų darbuotojų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys, darbovietė (užimamos pareigos).   

Nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi sutarties su juridiniu asmeniu galiojimo metu bei 10 (dešimt) metų jai pasibaigus.

 1. Paramos administravimas

STI yra viešoji įstaiga, kuri yra paramos gavėja. Pritardami STI veiklai, galite prisijungti prie STI veiklos ir paremti.

STI veiklą galite remti tiek teikdami paramą kas mėnesį periodiniu mokėjimu, tiek suteikdami vienkartinę paramą.

STI kaip paramos gavėjui taip pat galite skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio užpildydami Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos patvirtintos formos prašymą ir pateikę šį prašymą nurodytai institucijai.

STI gavusi Jūsų paramą, tam tikrais atvejais tvarko Jūsų asmens duomenis (vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, suteiktos paramos dydis). Šiuos asmens duomenis tvarkyti įpareigoja STI Lietuvos Respublikos teisės aktai (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

Šie asmens duomenys yra tvarkomi 10 metų nuo paramos suteikimo dienos.

 1. Ekspertų ir savanorių administravimas

Prie STI veiklos gali prisijungti savo sričių ekspertai ar savanoriai, norintys prisidėti prie STI vykdomos veiklos.

Tokiu atveju, STI tvarko ekspertų ir / ar savanorių asmens duomenis: vardas, pavardė, profesinė sritis (darbovietė), asmens kodas (ar gimimo data), kontaktiniai duomenys.

Asmens duomenys yra tvarkomi eksperto ir / ar savanorio sutikimo (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas) ar sudarytos sutarties (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas) pagrindais.

Asmens duomenys yra saugomi 3 metus nuo eksperto ir / ar savanorio veiklos STI pabaigos.

 1. Susisiekite su mumis

Susisiekti su STI galite el. paštu info@sti.lt. Jei susisieksite su mumis, mes galime tvarkyti Jūsų mums pateiktus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, kreipimosi datą bei užklausos turinį.

Nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus, prašymus ar skundus. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais kreipiantis į mus.

Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais.

 1. Interneto svetainė

Mūsų interneto svetainėje www.sti.lt (toliau – Interneto svetainė) yra naudojami slapukai. Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską.  Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Būtini slapukai.

Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Jums lankantis Interneto svetainėje, o mums užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Jums prisijungti ir patekti į apsaugotas mūsų svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba el. sąskaitų paslaugomis.

Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.

Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Funkciniai slapukai.

Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į mūsų Interneto svetainę, kad galėtume pritaikyti pateikiamą turinį Jūsų poreikiams, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Komerciniai slapukai.

Naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.

Facebook ikonų įskiepiai

Šiame puslapyje yra naudojamas Facebook ikonų įskiepiai.

 1. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Mūsų Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse.  Šiuo metu turime šią paskyrą tinkle „Facebook“ – @sveikatosteisesinstitutas, kanalą Youtube.com tinkle „Sveikatos teisės institutas“ ir tinkle „Telegram“ @sveikatosteisesinstitutas.

Mūsų paskyrose pateiktą informaciją tvarkome mūsų paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 1. Duomenų gavimas ir atskleidimas

Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų atstovų, savo sutarčių kontrahentų.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, paslaugų tiekėjams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, taip pat bankams ir kitiems Politikoje nurodytiems gavėjams.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • ketinant parduoti STI veiklą, jos turtą, akcijas ar jų dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus STI veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Siekiant suteikti paslaugas, mes galime Jūsų asmens duomenis tvarkyti už Jūsų valstybės ribų. Visais atvejais, STI tvarkys Jūsų asmens duomenis laikantis teisės aktų valstybės, kurioje asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi, reikalavimų. Kai mes tvarkome ir saugome Jūsų asmens duomenis už Jūsų valstybės ribų, mes įgyvendinsime visas priemones, siekiant užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą.

Jeigu Jūs esate Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi už Europos Sąjungos ribų. Visais atvejais, STI užtikrins, kad su paslaugų teikėjais, kurie saugo Jūsų asmens duomenis, būtų pasirašytos standartinės sutartinės sąlygos ar kitais būdais būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, laikantis BDAR reikalavimų.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl rekomenduojame reguliariai patikrinti, ar nepasikeitė Privatumo politika.

 1. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis BDAR ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 1. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

STI nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. STI atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

 1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

 • Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti.

 • Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 • Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno aukščiau nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.
  • Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui.

Plačiau apie Jūsų kaip duomenų subjektų teises bei jų įgyvendinimą skaitykite Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkoje.

Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis el. paštu info@sti.lt.

 1. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavę Jūsų skundą, susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą mūsų priežiūrą vykdančiai institucijai – Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

 1. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą, taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsiant mus apie tai informuoti el. paštu. Mes nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, kad Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 1. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Rekomenduojame reguliariai pasitikrinti, ar nepapildėme Privatumo politikos.